1. SZOLGÁLTATÓ

Bendola-Agro Kft., továbbiakban Szolgáltató

8200 Veszprém, Budapest út 66.

Adószám: 23905690-1-19

Cégjegyzékszám: 19-09-515250

Nyilvántartásba vevő szerv : Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartásbavétel száma: 9056

 

  1. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA, DÍJA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

Jelen ÁSZF rögzíti a Szolgáltató, www.rosales.hu weboldalon elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.

A www.rosales.hu weboldalon a Szolgáltató bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy kiválaszthat. Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a termék adatlapja tartalmazza. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltüntetett termékkínálat – beleértve az egyes termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A bevásárló kosár összeállítása és az egyéb szükséges adatok megadása után a Szolgáltató – amennyiben azok a Szolgáltató polcán a kiszállítás napján elérhetőek – a kiválasztott termékeket szállítmányozó cégek közreműködésével házhoz szállíttatja, és ott ajánlatot tesz a Felhasználó számára azok átvételére. A kiszállítás kérése helyett a Felhasználó dönthet úgy is, hogy a kiválasztott termékeket a Szolgáltató üzletében, vagy átvételi pontján veszi át, feltéve, hogy az adott üzletben, vagy átvételi ponton ez a termék elérhető. A Felhasználó a termékek megtekintését követően, azok kiszállításkor (vagy bolti átvételkor) érvényes árának ismeretében dönt arról, hogy a termékeket vagy azok egy részét átveszi-e. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a termékeket vagy azok egy részét nem veszi át, úgy az átvételt indoklás nélkül megtagadhatja. Amennyiben egyetlen termék sem kerül átvételre, úgy a Szolgáltató szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjköteles.

Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően adták meg adataikat a www.rosales.hu weboldalon (továbbiakban: a „Felhasználó”).

Amennyiben a Szolgáltatást jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok veszik igénybe, úgy a Adatok Megadása lap Megjegyzés rovatánál kell megadni azon adatokat, melyre a számla kiállítását kérik (cégnév, adószám).

 

  1. ADÁSVÉTELI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A jelen ÁSZF 2. pontjában írtakkal összhangban a Szolgáltató és a Felhasználó között csak abban az esetben jön létre szerződés a termékek megvásárlására vonatkozóan, ha kiszállításkor bolti vagy átvételi ponti átvételkor a Szolgáltató által ajánlott termékeket vagy azok egy részét a Felhasználó elfogadja, azaz átveszi. Eddig az időpontig sem a Felhasználó, sem a Szolgáltató egyetlen nyilatkozata és intézkedése sem értelmezhető ajánlatként vagy annak elfogadásaként.

A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre:
(I) a Felhasználó összeállítja, leadja a rendelést (amely a szolgáltatási díjat tartalmazza)
(II) a Szolgáltató automatikus visszaigazolást küld a rendelés beérkezéséről
(III) Szolgáltató házhoz szállíttatja a termékeket vagy bolti, illetve átvételi ponti átvételt biztosít
(IV) Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről), amelynek során ajánlatot tesz azok vételére
(V) ezt követően a Felhasználó a termék(ek) átvételével kifejezi abbéli szándékát, hogy az átvett termék(ek)re vonatkozóan az adásvételi szerződést meg kívánja kötni. Az így létrejövő szerződést a Szolgáltató által kibocsátott nyugta vagy számla igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet a Szolgáltató nem iktat.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja és belegyezik abba, hogy a Szolgáltató a szerződéskötést az átadott nyugtával vagy számlával igazolja vissza.

A Felhasználó elfogadja, hogy minden leadott és visszaigazolásra került megrendelés, fizetési kötelezettséggel járó megrendelés!

A webshopban feltüntetett árak magyar forintban értendőek, bruttó fogyasztói árak.

 

  1. Reklamációk, panaszkezelés, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A Felhasználó természetesen megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltatás levelezési címére küldött levél útján (a Szolgáltató elérhetőségeit a Szolgáltató elérhetőségei pont tartalmazza), továbbá a Szolgáltató üzletében megtehet.

Mindemellett a Felhasználó a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a 9. pontban (Szolgáltató elérhetőségei) meghatározott elérhetőségeken. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Felhasználó a panaszt írásban jelentette be, Szolgáltató a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.

A Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.),

Tel.: +36-88-814-121 (ügyfélfogadási időben), +36-88-814-111 (VKIK titkárság)
Fax: +36-88-412-150 (VKIK fax)
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Web: www.bekeltetesveszprem.huwww.veszpremikamara.hu/bekelteto-testulet
Hivatali kapu KRID, rövid név: 262219313, VKIKBT

Panasszal fordulhatnak még a lakóhelye szerinti Békéltető Testülethez is az alábbi elérhetőségeken:

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

vagy az on-line vitarendezési platformon keresztül:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

A Szolgáltató kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra vonatkozó kötelezettségei:

 Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?
A Szolgáltató hibás teljesítése esetén Ön a Szolgáltató-val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?         
Választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?           
Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?    
A Szolgáltató-val szemben érvényesíthető a kellékszavatossági igény.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?            
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság:

Milyen esetben élhet a termékszavatossági jogával?              
Ingó dolog (termék) hibája esetén – választása szerint – az Kellékszavatosság pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján?               
Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?             
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesíthető termékszavatossági igény?           
Termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultságát elenyészik.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?            
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

 

  1. ELÁLLÁSI JOG

A Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket / utolsó terméket átveszi.

Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (javasoljuk, hogy postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF Szolgáltató elérhetőségei pontjában megjelölt címek (Bendola-Agro Kft., 8200 Veszprém, Budapest út 66., vagy info@rosales.hu, info@bendola.hu) valamelyikére 14 napon belül. Ebből a célból felhasználhatja az alant található elállási nyilatkozat-mintát is.

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Az elállási jogát a Felhasználó a megrendelés (szerződés megkötésének napja) és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja!

 Az elállás joghatásai

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez a Felhasználó kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben az elállási jog gyakorlására a termékek átvételével egyidejűleg valósul meg, úgy a terméket visszafuvarozzuk és termék(ek) visszaküldésének költségeit a Szolgáltató viseli.

Amennyiben a termék(ek) átvételét követően él elállási jogával, úgy a Felhasználó köteles a Szolgáltató számára – a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. Ilyen esetben a termék(ek) visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli. Amennyiben a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel, a terméke(ke)t saját költségünkön a Szolgáltató fuvarozza vissza.   Amennyiben a a felhasználó a szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ az ebből adódó többletköltséget a Szolgáltató nem köteles megtéríteni.

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék(ek) jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási nyilatkozat minta

Címzett: Bendola-Agro Kft., 8200 Veszprém, Budapest út 66.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/eladásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

 

  1. A MEGRENDELÉS MENETE, TERMÉKEK ELÉRHETŐSÉGE

A Felhasználónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A Felhasználó a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Az áruházban megtalálható termékek nem minősülnek a Bendola-Agro Kft. ajánlattételének.

A Felhasználó, vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a kívánt darabszám beállítása után a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. Ezután a Felhasználó eldöntheti, hogy a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva a termékek oldalra visszatérve folytatja-e a vásárlást vagy szállítási mód kiválasztásával „Tovább a fizetés” gomb megnyomásával az adatok megadása oldalra lép.

Az adatok magadása lapon a Felhasználó megadhatja a számlázási adatokat, szállítási adatokat, kiválaszthatja a szállítás módját, fizetés módját, megtalálja a rendelés összesítését, számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

A vásárlással kapcsolatos adatkezelési, adatvédelmi illetve további kérdésekkel kapcsolatban kérjük tekintse meg az Adatvédelmi Tájékoztatót. Ekkor a Felhasználó elolvashatja és elfogadhatja a Általános Szerződési Feltételeket annak kipipálásával. Ha megfelelőnek tartja a kosárba elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, leegyeztette adatait, akkor egyszerűen kattintson a „Megrendelés elküldése” gombra. Az adatbeviteli hibák azonosítására és javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés elküldése” gombra.

A Felhasználó személyes adatinak megfelelőségéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget! Tévesen megadott adatokból eredő kellemetlenségekért és hibás teljesítésért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, ezért az adatainkat mindig körültekintően adjuk meg!

Minden rendelésről e-mailes visszaigazolást küldünk a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről. Ez az értesítés nem minősül a Szolgáltató  és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé. Amennyiben a rendelés megküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a visszaigazolás nem érkezik meg a vásárlóhoz, akkor a vásárló mentesül az ajánlattételi kötöttség alól. Telefonos egyeztetés esetén hívja az ügyfélszolgálatot vagy az e-mailben található telefonszámok bármelyikét.

Termékek elérhetősége:

A szolgáltató, a webshopjában található termékekből készletet tart fenn! A webshopban feltüntetett termékek készleten vannak, a webshopban fel nem tüntet termékek nincsenek készleten. Előfordulhat azonban a megrendelések számától függően, hogy bizonyos termékekből ideglenes készlethiány lép fel. Ekkor a Felhasználót a megrendelést követően tájékoztatjuk a felmerült készlethiányról, tájékoztatjuk a termék várható beérkezéséről, illetve a Felhasználónak lehetősége nyílik a készleten ideiglenesen nem található termék cseréjére, vagy a rendelés visszamondására!

 

  1. FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK

A termékek vételárát a Felhasználó fizetheti az átvételkor bankkártyával, készpénzzel; személyesen; vagy online. Készpénzes fizetési lehetőségre a futár szolgálatnak az áru átvételekor, vagy a Szolgáltató üzletében és a csomagpontján személyes átvételkor van lehetőség. Szolgáltató az igénybe vett fizetőeszköz használatáért díjat nem számít fel.

A termékek vételárának kifizetése céljából a Felhasználó Visa, Master Card, valamint Maestro típusú bankkártyákat használhat.

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Bendola-Agro Kft. (Székhely: 8200 Veszprém, Budapest út 66.) adatkezelő által a https://rosales.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

A termékek kiválasztása előtt a Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy bankkártyáját az azt kibocsátó bank online fizetésekre aktiválja, és ellenőriznie kell azt, hogy bankkártyájának érvényessége lejár-e az előtt a nap előtt, amikor a kiválasztott termékek várhatóan átvételre kerülnek. Amennyiben a Felhasználó bankkártyája érvénytelenné válik azon a napon, amikor Szolgáltató a termékeket leszállítja, vagy amikor az áruházi átvételre sor kerülne, a Szolgáltató nem adja át a termékeket.

  1. SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK, DÍJAK

Személyes átvétel a cég üzletében (8200 Veszprém, Budapest út 66.), munkanapokon reggel 9 és 17 óra között valamint csomagpontunkon (1106 Budapest, Pesti Gábor u. 30/B) munkanapokon 9 és 16 óra között lehetséges. Nagyobb mennyiség vásárlása esetén telefonos egyeztetés szükséges. A webboltban leadott rendeléseket egy munkanappal később lehet személyesen átvenni a cég üzletében (8200 Veszprém, Budapest út 66.), valamint a megrendelőnek küldött értesítés után egy nappal a csomagpontunkon (1106 Budapest, Pesti Gábor u. 30/B). A csomagot öt napig tároljuk a boltban, utána töröljük a rendelést.

Csomagküldő szolgáltatás igénybe vétele esetén a szállítási szolgáltatások díjait a megrendelőnek kell kifizetni. A szállítás a megrendeléstől számított 4-5 munkanapon belül történik.

A szállítás módját a Szállítás menüpontban található lehetőségek közül választhat a Felhasználó!

A szállítás díja a megvásárolni kívánt termékek kosárba helyezését követően, a szállítmányozó cég szállítási feltételeinek és szolgáltatásainak megfelelően kerül kiszámításra. A szállítási szolgáltatás közvetített szolgáltatás így annak feltételeit és díjait a választott szállítmányozási cég határozza meg! A szállítás költsége a választott szállítmányozó cég aktuális szállítási díjai alapján kerül kiszámításra!

FOXPOST szállítási díjak (az árak tájékoztató jellegűek!):

Általános Szerződési Feltételek 1

GLS szállítási díjak (az árak tájékoztató jellegűek!):

Általános Szerződési Feltételek 2Az aktuális szállítási díjak, szállítmányozó cégenként az alábbi linkeken is  megtalálható:

GLS:                      https://gls-group.eu/HU/hu/eseti-szallitasok/dijkalkulator

FOXPOST:            https://foxpost.hu/araink

A szállítmányozási cégek, szállítási feltételei az alábbi linken találhatók:

GLS:                      https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

FOXPOST:            https://foxpost.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

 

  1. SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGEI

Bendola-Agro Kft., továbbiakban Szolgáltató

8200 Veszprém, Budapest út 66.

Adószám: 23905690-1-19

Cégjegyzékszám: 19-09-515250

Nyilvántartásba vevő szerv : Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Telefon: +36 20 364 8011

e-mail: info@rosales.hu, info@bendola.hu

 

  1. TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

Adószám: 14571332-2-42

E-mail címe: support@tarhely.eu